برگای زرد پاییز

دلتنگ که شدی.. به خانه ام بیا.. کمی غصه هست.. با هم می خوریم...

تیر 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
دی 82
1 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
5 پست